ΓΕΝΙΚΑ

Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Η  www.trshouse.gr δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου καθώς και για την απόλυτη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕE) 679/2016, των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου και των χρηστών των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών, σύμφωνα με την ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται το ότι η  www.trshouse.gr  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου, κατά την απόλυτη κρίση της και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια κατοχής και επεξεργασίας δεν θα υπερβεί το απολύτως εύλογο, για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στο παρόν σκοπών, χρονικό διάστημα.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτός εάν σημειώνεται κάτι άλλο, όλα τα στοιχεία και υλικά, συμπεριλαμβανομένων του κώδικα των ιστοσελίδων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, video clips, ή άλλων υλικών, που υπάρχουν στο e-shop, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του www.trshouse.gr κι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα κατατεθέντα του www.trshouse.gr. Κανένα υλικό από αυτή την παρουσίαση δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αναμεταδοθεί, ενσωματωθεί σε άλλη ιστοσελίδα, να ταχυδρομηθεί, μεταφερθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάσουν (download) οτιδήποτε ειδικώς επιτρέπεται, στον υπολογιστή τους, για προσωπική και μόνο χρήση κι οπωσδήποτε όχι για εμπορικούς σκοπούς.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του υλικού του www.trshouse.gr για άλλους σκοπούς πλην αυτής της προβολής της στο περιβάλλον του Internet και τη διεύθυνση www.trshouse.gr.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι δημιουργοί κι οι συντελεστές του www.trshouse.gr δεν ευθύνονται με κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση, αποκλειόμενης ακόμη και τούτης της ελαφράς αμελείας, για οποιαδήποτε ζημία, σοβαρή ή μη, που θα επέλθει ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της μη δυνατότητας για χρήση του υλικού του www.trshouse.gr
Σε περίπτωση, κακής χρήσης του υπολογιστή σας, από σας, εσείς κι όχι οι δημιουργοί ή οι συντελεστές του www.trshouse.gr επιβαρύνεστε με το σύνολο των δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωσή του.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ WEBSITES (LINKS)

Το www.trshouse.gr περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.trshouse.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.
Οποιαδήποτε απορία σχετικά με υπηρεσίες ή πηγές, που σχετίζονται με τους δεσμούς αυτούς, πρέπει να απευθύνεται προς τους αρμόδιους τρίτους κι όχι προς τους συντελεστές του www.trshouse.gr. Η σύνδεση του www.trshouse.gr μέσω δεσμών με άλλες ιστοσελίδες δεν σημαίνει αποδοχή του περιεχομένου των άλλων ιστοσελίδων από τους δημιουργούς ή συντελεστές του www.trshouse.gr κι ουδεμία δημιουργεί ευθύνη τους.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από και ερμηνεύονται κατά το ισχύον ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς ήθελε ανακύψει σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, αποκλειστικώς αρμόδια θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της www.trshouse.gr.  και του κάθε επισκέπτη/χρήστη του παρόντος ιστοτόπου και των συνδεόμενων με αυτόν υπηρεσιών. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Ο ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί τους όρους χρήσης κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον παρόντα ιστότοπo ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας.

Ο ιστότοπος δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στους όρους χρήσης (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών).

Εάν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου δεν συμφωνεί με τους ανωτέρω παρατιθέμενους όρους χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Skip to content