ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ TRSHOUSE.GR

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας (www.trshouse.gr, ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TRADE SPECIALITY HOUSE S.A.”  που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Λυκαβηττού αριθμ. 8, Τηλ. Επικ. 210-5616766)  και το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την περιήγησή σας. Για το λόγο αυτό, μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας.

Με την πρόσβαση σας στον ιστότοπο της www.trshouse.gr αποδέχεστε την παρακάτω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε περαιτέρω σελίδες του ιστότοπου της www.trshouse.gr.

Η πιο κάτω Δήλωση μπορεί να επικαιροποιείται με αλλαγές. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να τη συμβουλεύεστε σε τακτική βάση. Στο τέλος της παρούσας Δήλωσης αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 γίνεται κατά την εγγραφή σας ως μέλος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter), ως και την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων της εταιρείας, εκ μέρους σας προς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα στοιχεία που ζητούνται από τη www.trshouse.gr. για την εγγραφή σας στις ανωτέρω υπηρεσίες είναι τα ελάχιστα δυνατά και μόνον τα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της παρεχόμενης υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, δεδομένα πιστοποίησής σας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας) ημερομηνία και τόπο γέννησης κ.λπ..

β) Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κ.λπ..

γ) Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (browser), δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα.

δ) Δεδομένα πληρωμής: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ. για τη μέσω αυτών εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών σας προς εμάς.

Τα δεδομένα (προσωπικά ή μη) που χορηγούνται προς τη www.trshouse.gr. από εσάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και ειδικότερα :

(α) για τη διαχείριση του ιστότοπου και των συνδεόμενων εφαρμογών και δραστηριοτήτων
(β) για να ενεργοποιηθεί για το χρήστη η δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών

(γ) για να καταστεί δυνατή η πώληση των προϊόντων μας σε επισκέπτες – πελάτες της και η έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου, για την φορολογική διεκπεραίωση της συναλλαγής, καθώς και η αποστολή αυτών στην έδρα του πελάτη και την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής.
(δ) για να αποστέλλονται εσάς ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον το έχει επιλέξει
(ε) για τη διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου ή συνδεόμενες εφαρμογές
(στ) να διατηρείται ο ιστότοπος, καθώς και οι συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες

ζ) για τη διαχείριση της ιστοσελίδας, για την παροχή σε τρίτα μέρη στατιστικών πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες, χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να ταυτοποιήσουν αυτούς.

Νομική βάση για τη συλλογή και διατήρηση των ως άνω δεδομένων αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1β (σύναψη σύμβασης μεταξύ των μερών), 6 παρ. 1γ (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση εκ μέρους ημών, ως υπευθύνων επεξεργασίας και δη για τη φορολογική διεκπεραίωση κάθε συναλλαγής και τη δυνατότητά μας να απαντάμε σε παράπονα και ερωτήσεις των πελατών μας, στα πλαίσια του δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή) και 6 παρ. 1 στ (εκπλήρωση ζωτικού μας συμφέροντος για την διαχείρηση του ιστοτόπου μας, την εξασφάλιση της ασφάλειας αυτού και την αποφυγή ηλεκτρονικής απάτης).

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εκ του νόμου απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της trshouse.gr και του πελάτη.

Ειδικά για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους πελάτες μας, νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης μπορεί οποτεδήποτε να αντιταχθεί στην αποστολή των μηνυμάτων αυτών.

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του υποκειμένου/χρήστη δε θα διαθέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους, αλλά ούτε και για άλλους σκοπούς, πλην αυτών που ρητώς προβλέπονται στην παρούσα.

Επίσης, ουδεμία διάθεση προσωπικών δεδομένων δεν θα λάβει χώρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.) ή διεθνή οργανισμό, χωρίς ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε κάθε διαδικασία συλλογής και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, η ανταπόκριση των οποίων ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διάρκεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας θα εξαρτηθεί από το χρόνο συνεργασίας μεταξύ του πελάτη και της www.trshouse.gr, από το χρόνο διιάρκειας της επιχείρησης και από το εν γένει ρυθμιστικό – φορολογικό πλαίσιο και πάντως όχι πέραν του απολύτως εύλογου χρονικού διαστήματος, για την εκπλήρωση των άνω σκοπών επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα κάθε πελάτη-μέλος του ιστοτόπου θα καταστραφούν αυτόματα, σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα 10 ετών χωρίς να κάνει χρήση του λογαριασμού του ή σε περίπτωση που η επιχείρηση κλείσει. Στην περίπτωση όμως που ο πελάτης προβεί σε αγορά προϊόντων από τον ιστότοπο, η www.trshouse.gr. θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του για διάστημα 20 ετών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης πώλησης (γενική παραγραφή).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

H www.trshouse.gr. δίνει το δικαίωμα σε κάθε χρήστη/υποκείμενο προσωπικών δεδομένων τα όποια έχει συλλέξει και αποθηκεύσει να ζητήσει την άμεση διαγραφή τους (άρθρο 17 Κανονισμού), να διορθώσει (άρθρο 16 Κανονισμού), να περιορίσει (άρθρο 18 Κανονισμού), να μεταφέρει σε άλλη επιχείρηση (άρθρο 20 Κανονισμού) ή/και να ενημερώσει τα προσωπικά του δεδομένα (άρθρο 16 Κανονισμού), ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@trshouse.gr. Μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος διά της άνωθεν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η www.trshouse.gr. διαθέτει προθεσμία 30 ημερών, για να απαντήσει σχετικά. Η www.trshouse.gr. επιφυλάσσεται ρητώς να αρνηθεί τη διαγραφή μέρους των δεδομένων, σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητα στην ίδια για λόγους λογιστικής παρακολούθησης και συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, για την προάσπισή των εννόμων συμφερόντων της, καθώς και στις περιπτώσεις που το εν λόγω αίτημα είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό.

Επίσης, οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για περιστατικό παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η www.trshouse.gr.  δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων τα οποία έχει συλλέξει και αποθηκεύσει σε κανένα τρίτο φορέα.

Κατ’ εξαίρεση από την ανωτέρω κανόνα η www.trshouse.gr.  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή/και γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει στην κατοχή της προς τρίτους, αποκλειστικά και μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
    • Εάν τούτο επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, λ.χ. κατόπιν πρόσκλησης από κάποιο Δημόσιο Φορέα (Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσίες Ελέγχου Πληρωμών, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κ.ο.κ.).

Η www.trshouse.gr. δύναται επίσης να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε οποιονδήποτε πωλητή της, συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, διοικητικό στέλεχος, ασφαλιστή, επαγγελματικό σύμβουλό της, Δικηγόρο, Λογιστή, πράκτορα, προμηθευτή, Τράπεζα (εκτελούντες την επεξεργασία), στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και στον Κανονισμό και αποκλειστικά και μόνον για την εκπλήρωση των αναφερόμενων στα κείμενα αυτά σκοπών. Στο πλαίσιο αυτό, ρητά προβλέπεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί στα πλαίσια των ως άνω εντολών (εκτελών την επεξεργασία), υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου επεξεργασίας και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην παρούσα σκοπών.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν από τον εκπρόσωπο του υπευθύνου επεξεργασίας, www.trshouse.gr., κ. Φωτεινή Αρβανίτη, στο τηλ. 210 5616766 ή διά μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@trshouse.gr. 

Η παρούσα επικαιροποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2020.

Skip to content