Η www.trshouse.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του ιστοτόπου της, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στ. του ΓΚΠΔ.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή του χρήστη, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι λαμβάνεται άμεση γνώση της ταυτότητας του χρήστη μέσω αυτών. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να προσφέρεται στο χρήστη πιο άνετη χρήση. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της www.trshouse.gr. Συγκεκριμένα, η www.trshouse.gr χρησιμοποιεί cookies που αφορούν εξ’ολοκλήρου λειτουργικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι των δομικών της στοιχείων και η ύπαρξή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή χρήση όλων των λειτουργιών της. Το συμβόλαιο σχεδίασης και υλοποίησης βάσει του οποίου έχει διαμορφωθεί ο ιστότοπος δεν κάνει καμία αναφορά και δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο που να συνδέει το χρήστη με οποιαδήποτε υπηρεσία ή εταιρεία marketing, διαφήμισης ή οποιουδήποτε άλλου είδους διαχειριστή δεδομένων, πέραν της νομικής οντότητας του trshouse. 

Σε κάθε επισκέπτη/χρήστη της www.trshouse.gr δίδεται η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επιλέξει ποιου είδους αρχείων cookies την τοποθέτηση επιτρέπει. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της www.trshouse.gr . 

Ο ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί την πολιτική cookies κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον παρόντα ιστότοπo ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας.

Ο ιστότοπος δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην πολιτική cookies (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών).

Εάν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου δεν συμφωνεί με την ανωτέρω παρατιθέμενη πολιτική για τα cookies, οφείλει να επιλέγει την πλήρη απενεργοποίηση των cookies (η οποία μπορεί να συνεπάγεται την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της www.trshouse.gr) ή να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Skip to content